Watch Videos Online

Đường về xứ phật - Tập 10 - Trưởng lão Thích Thông LạcOriginal Nature Music 2016-03-30 - 09:08:58

"00:00 Lời nói đầu 27:42 Phải nhìn đời bằng nhân quả 29:42 Làm lợi ích cho mình, cho người 31:32 Bất động tâm định 34:28 Xả tâm 35:51 Chuyển nhân quả quá khứ trong kiếp hiện tại 39:20 Bồ đoàn 42:05 Cây bồ đề 44:48 Sáng sớm ngồi thiền trước hay đi kinh hành trước 46:33 Đi nhiễu quanh ba vòng 47:24 Ăn ngày một bữa 52:04 Thiền minh sát tuệ 54:13 Đi kinh hành 57:04 Ăn sau giờ ngọ 59:17 Năm hơi thở đi kinh hành 20 bước 01:01:47 Việc soạn giáo án 01:05:39 Một hoài bão 01:09:27 Tu tập chuyên một pháp là bị ức chế tâm 01:13:35 Giới bất tử 01:14:56 Không định, vô tướng định, vô nguyện định 01:16:40 Có ba duyên 01:20:05 Tứ nhiếp pháp 01:24:32 Đa chủng, nhất chủng 01:27:11 Tứ thiền vẫn còn phiền trược 01:31:58 Chánh pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp 01:33:31 Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt 01:34:21 Một trăm giới chúng học 01:35:46 Hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt 01:42:04 Những câu chuyện phá giới của các nhà Đại Thừa. 01:50:50 Tưởng ánh sáng 01:54:51 Thiếu kinh nghiệm tu hành thì không hiểu nghĩa kinh 02:02:30 Chú tâm 02:07:36 Pháp môn niệm Phật 02:13:50 Tạo cận tử nghiệp là một hành động dối trá 02:21:22 Vong linh 02:23:32 Khái niệm về giới 02:25:26 Năm giới là tiêu chuẩn được sinh làm người 02:37:18 Người đắc đạo không cần giữ giới luật 02:40:07 Tu điểm 02:49:08 Thân hành là gì? 03:00:39 Khắc phục tâm vô ký 03:04:47 Pháp môn của phật là pháp câu hữu 03:06:56 Niệm thiện 03:10:23 Lạt ma Tây Tạng có phải là Phật giáo không? 03:23:37 “Ngữ” và “Nghĩa”, chúng con phải hiểu như thế nào? 03:27:20 Hỷ của Sơ thiền gấp 16 lần hỷ của vật chất 03:29:19 Chỉ cần đắc Sơ thiền và đoạn trừ năm hại phần kiết sử -------------------------------------------------------------------------------------- 03:33:50 Bà Chúa Ba 03:40:34 Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác thì cuộc sống mới có hạnh phúc, an vui 03:43:55 Có thờ có thiêng, có kiêng có lành 03:57:44 Thờ cúng đúng chánh pháp 04:04:41 Thủ hài cốt là con tin trong chùa 04:26:24 Những trò mê tín lừa đảo của các chùa 04:31:19 Tôn giáo và khoa học 04:39:34 Đất có thần linh, sông có hà bá 04:47:30 Tâm nguyện của người cư sĩ 04:52:10 Kết quả 04:56:38 Cảm đội ơn Thầy, ơn Phật 05:00:19 Vào dòng Thánh 05:11:40 Lòng tha thiết xin Thầy đừng bỏ các con 05:20:47 Trần Nhân Tôn 05:34:06 Thiền ức chế tâm 05:36:32 Kinh tứ thập nhị chương 05:38:35 Bậc phi hành biến hóa 05:41:52 Phật và A la hán 05:44:11 Ngũ nhãn còn quá ít 05:45:50 Bố thí 05:51:14 Kinh kim cang 05:54:16 Bát nhã tâm kinh 05:57:54 Vô khổ, tập, diệt, đạo 06:02:37 Sự mâu thuẫn trong kinh sách Đại thừa 06:07:24 Vì vô minh ta sống viễn ly 06:11:18 Sát sanh mà không có tội 06:15:50 Ngã và vô ngã 06:21:35 Lục độ ba la mật 06:28:55 Bất ưng trụ sắc sanh tâm có giống bất động tâm định không? 06:32:48 Pháp thân 06:35:30 Làm chủ cái ý -------------------------------------------------------------------------------------- 06:37:09 Khi tỏ ngộ chánh pháp cô làm gì trong 24h 06:42:20 Co chuyển biến gì khi tỏ ngộ 06:43:12 Cách thức xả tâm 06:45:57 Các đối tượng 06:47:29 Xả tâm trạo hối 06:48:45 Xả ngã chấp 06:49:40 Làm sao đoán được ý của đối tượng 06:51:16 Tất cả mọi đối tượng 06:51:39 Nhân quả thân, khẩu, ý 06:53:07 Tỉnh thức 06:54:44 Chánh niệm trong việc làm 06:57:20 Xả thân thọ 06:58:48 Chữa bệnh bằng tâm lực 07:00:04 Xả tâm thọ 07:01:39 Nguyên thủy II 07:02:16 Niệm và hành các pháp như thế nào? 07:09:30 Thọ bát quan trai 07:12:42 Cách xưng hô 07:15:49 Người cư sĩ có nhập được Sơ thiền không? 07:18:32 Tụng kinh ăn tân gia và đầy tháng cho em bé 07:21:52 Người chết rồi còn đau đớn nữa không? 07:25:20 Người chết đem thiêu cảm thấy nóng lắm 07:28:41 Ba năm cải táng 07:35:38 Đàn cắt giải oan kết 07:40:55 Người tu sĩ phá giới 07:44:19 Quán ăn thịt như ăn rau 07:49:04 Những tu sĩ phạm giới là những tu sĩ ngoại đạo đang diệt Phật giáo 07:52:01 Đạo Phật còn trở lại như ngày xưa nữa không? 07:53:41 Tự tử 08:01:19 Mất trí 08:02:59 Tiền thân -------------------------------------------------------------------------------------- 08:07:09 Phụ bản I: Người chiến thắng (Phần II) 08:12:49 Phụ bản II: Hãy trở về nương tựa chính mình 09:04:35 Phụ bản III: Nhân quả 09:07:22 Phụ bản IV: Hãy đến để tự mình chứng biết 09:13:56 Phụ bản V: Lòng yêu thương"Sign up to our newsletter

Don't miss any trending posts!