Watch Videos Online

Sự thật về Hồ Chí Minh - Tăng Tuyết Minh Vợ chính thức của HCM, Nguyễn Thi Minh Khai, etc



Tj Nguyen People-Blogs 2013-10-16 - 05:46:17

"Hồi Chí Minh Có Nhiều Vợ Và Bằng Chứng: Tăng Tuyết Minh là vợ chính thức của Hồ Chí Minh (Theo Wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_Tuy%E1%BA%BFt_Minh Nguyen Thi Minh Khai Cũng là Vợ của Hồ Chí Minh (Theo Wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Minh_Khai Nông Thị Xuân sau khi sinh con với Hồ Chí Minh đã bị giết chết bịt miệng. Người con rơi đó là Nông Đức Mạnh."



Sign up to our newsletter

Don't miss any trending posts!